Všeobecné obchodné podmienky


Článok I.

Všeobecné ustanovenia

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi predávajúcim mobil online, s.r.o. a kupujúcim, uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu na web-stránkach predávajúceho: www.mobilonline.sk, www.puzdronamobil.sk, www.egoman.sk, www.pouzdronamobil.cz a www.teletok.hu.

Predávajúci je obchodná spoločnosť mobil online, s.r.o., Železničná 24, Lučenec 984 01, IČO: 44 547 722, DIČ: 2022734318, IČDPH: SK2022734318, tel.: 0940 600 100, e-mail: info@mobilonline.sk, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo: 15812/S.

Kupujúci Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý po vlastnej autorizácii odoslal elektronickú objednávku systémom obchodu predávajúcemu.

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 • Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemného loga či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

  Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.  Článok II.

  Objednávka

  1. Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom nákupného košíka obchodu na web-stránkach www.mobilonline.sk, www.puzdronamobil.sk, www.egoman.sk, www.pouzdronamobil.cz a www.teletok.hu, písomnou formou: e-mailom, poštou alebo telefonicky. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, prípadne IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

  3. Tieto údaje budú v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a oniektorých zákonov použité v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

  4. Každý kupujúci je informovaný o novo-publikovaných produktoch a špeciálnych akciách pravidelnými obchodnými správami, ktorých príjem môže kedykoľvek zrušiť.

  5. Po doručení objednávky bude táto zaregistrovaná v obchodnom systéme. Tým vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim, riadiaci sa všetkými platnými právnymi normami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a Reklamačného poriadku. Kupujúci obratom obdrží systémom automaticky vygenerované potvrdenie svojej objednávky elektronickou formou (e-mailom).

  6. V prípade korektnej objednávky bude kupujúci e-mailom alebo telefonicky informovaný o termíne dodávky objednaného tovaru. V prípade nevyhovujúceho termínu dodávky tovaru je možné dohodnúť iný termín. Po tomto termíne si predávajúci, spoločnosť mobil online, s.r.o., vyhradzuje právo vyhlásiť objednávku za neplatnú.

  7.Predávajúci má právo zrušiť objednávku ak predmetný tovar bol uvedený na stránku v dôsledku systémovej chyby, alebo ak cena tovaru bola medzičasom zmenená.

  8. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od jej odoslania. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom) na adresu info@mobilonline.sk. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

  9. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku zrušiť,

 • kontaktné údaje zákazníka nie sú správne alebo sú chybne vyplnené v objednávkovom formulári
 • požadovaný tovar nie je k dispozícii dlhšiu dobu


 • Článok III.

  Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva

  Cena za objednaný tovar uvedená v internetovom obchode na web-stránkach www.mobilonline.sk, www.puzdronamobil.sk, www.egoman.sk, www.pouzdronamobil.cz a www.teletok.hu predávajúceho mobil online, s.r.o. je konečná a záväzná pre predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci - objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:

 • zaplatením dobierky v hotovosti pri jej prevzatí
 • zaplatením bezhotovostným stykom na účet predávajúceho
 • zaplatením v hotovosti na jednej z predajní predávajúceho
 • Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru kupujúcim zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.  Článok IV.

  Dodanie a prevzatie tovaru

  1. Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na adresu uvedenú kupujúcim pri potvrdení objednávky

  2. Predávajúci - spoločnosť mobil online, s.r.o. zabezpečuje dodanie tovaru* nasledovnými

 • a) Komfortné doručenie kuriérskou službou GLS – dobierka (platba kuriérovi pri preberaní tovaru): 4,99 €
 • b) Komfortné doručenie kuriérskou službou GLS – platba vopred na účet: 3,99 €
 • c) Doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty – platba vopred na účet: 2,49 €
 • d) Nadrozmerná preprava – dobierka: 19,99 €
 • e) Nadrozmerná preprava – platba vopred na účet: 19,99 €
 • f) Osobný odber na predajni (prevádzke) – platba v hotovosti: 1,00 €
 • g) Doručenie kuriérskou službou do Českej republiky – dobierka (platba kuriérovi pri preberaní tovaru): 6,49 €
 • h) Doručenie kuriérskou službou do Českej republiky – platba vopred na účet: 5,99 €
 • i) Doručenie kuriérskou službou do Maďarskej republiky – dobierka (platba kuriérovi pri preberaní tovaru): 1299 HUF
 • j) Doručenie kuriérskou službou do Maďarskej republiky – platba vopred na účet: 999 HUF
 • *Všetky ceny sú uvedené s DPH.

  3. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať v dohodnutom termíne a na adrese uvedenej v objednávke.

  4. Pri osobnom prevzatí tovaru je povinný kupujúci skontrolovať správnosť, kompletnosť a neporušenosť tovaru potvrdiť prevzatie tovaru na predajnom mieste, kde si tovar prevzal.

  5. Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný predávajúcim spoločnosťou mobil online, s.r.o. kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky za prítomnosti a pred odchodom kuriéra. Pokiaľ je zásielka (alebo jej obal) viditeľne porušená, poškodená alebo zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný oznámiť mailovou formou na adresu reklamacie@mobilonline.sk do 24 hod. ako ho obdržal doručený kuriérskou službou. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

  6. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú aj fakturačnú adresu, na ktorú má byť objednaný odoslaný. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením. Pokiaľ kupujúci odmietne prevziať zásielku a nezaplatí celkovú cenu, predávajúci mu je oprávnený účtovať podľa § 442, odsek 1 zákona č. 40/1964 Z.z (Občianskeho zákonníka), náklady spojené s poštovným a balným 4,99€. To neplatí pri zásielkach mechanicky poškodených pri preprave. Kupujúci je povinný prevziať vec na dohodnutom mieste a v dohodnutom termíne. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený podľa §614, odseky 1,5 zákona č. 40/1964 Z.z (Občianskeho zákonníka) účtovať kupujúcemu náklady spojené s uskladnením.  Článok V.

  Odstúpenie od zmluvy

  Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

  1. Podľa §7 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

  2. Právo odstúpiť od zmluvy má spotrebiteľ aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

  3. Tovar je spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy (Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy) podpísaná spotrebiteľom. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia sa späť spotrebiteľovi.

  4. Tovar je spotrebiteľ povinný vrátiť čistý, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.

  5. Predávajúci nie je povinný prijať nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci štandardom.

  6. V prípade tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov, tovaru ako zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, pri poskytovaní elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, pri predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, pri poskytnutí služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, pri vykonaní naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal, spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy (§ 7, odsek 6, zákon č. 102/2014 Z.z.).

  7. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa §7, zákona 102/2014 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i poskytnuté darčeky s ním súvisiace.

  8. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 14 dní odo dňa keď odstúpenie od zmluvy nadobudlo účinnosť. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

  9. Po odstúpení od zmluvy spoločnosť mobil online, s.r.o. vráti spotrebiteľovi všetky platby, spotrebiteľom v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu, spoločnosti mobil online, s.r.o., bude doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy a s ním doručený tovar, alebo predložený doklad preukazujúci zaslanie tovaru spoločnosti, prípadne tovar bude priamo odovzdaný na niektorej z prevádzok spoločnosti mobil online, s.r.o.. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom na účet, prípadne iným spôsobom ak si to spotrebiteľ výslovne žiada a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar spotrebiteľ odošle spoločnosti pred uplynutím 14-dňovej lehoty práva na odstúpenie od zmluvy. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ (§10, odsek 3, zákon 102/2014 Z.z.).

  Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru (§10, odsek 4, zákon 102/2014 Z.z.).

  Vyplňte a zašlite nám formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy.

  >> na stiahnutie vo formáte .xls
  >> na stiahnutie vo formáte .pdf


  Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

  1. V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

  2. Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom vlastníckych práv kupujúceho. Predložením občianskeho preukazu kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa Článku II. a Článku VI. (v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

 • a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
 • b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
 • c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo produktu určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
 • d) tovar je mechanicky poškodený
 • e) knihy majú známky používania (čítania, kopírovania)
 • f) počítačový softvér, audiovizuálne nosiče, audionosiče, videonosiče, počítačové a konzolové hry a pod. ak tovar nie je v pôvodnom, originálnom, neporušenom balení (tovar bol rozbalený)
 • g) tovar nie je kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď., ak bol k nemu dodaný)
 • h) tovar bol objednaný špeciálne na objednávku (najmä zahraničná literatúra)
 • i) keď to povaha výrobku neumožňuje (download)

 • V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.  Článok VI.

  Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných správ

  1. Osobné údaje, poskytované dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom a účinnom znení.

  2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, poštová a fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mail, fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, prípadne IČ DPH a ostatnými údajmi uvedenými vo svojom užívateľskom účte pri registrácii alebo neskôr behom jeho aktualizácie (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

  3. Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov predávajúcim pre účely realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, pre účely vedenia užívateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných správ kupujúcemu.

  4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo. O akejkoľvek zmene svojich osobných údajov je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho.

  5. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

  6. Kupujúci potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

  7. Ak kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predošlej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné pre poskytnutie informácie.

  Úplné znenie dokumentu o Ochrane osobných údajov nájdete TU.  Článok VII.

  Zasielanie obchodných správ a ukladanie cookies

  1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s novinkami, službami alebo zvýhodnenými predávajúceho na e-mailovú adresu kupujúceho. Príjem správ môže kupujúci kedykoľvek zrušiť priamo cez odkaz v obchodnej správe alebo zaslaním žiadosti o odhlásenie na e-mailovú adresu predávajúceho info@mobilonline.sk.

  2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač.  Článok VIII.

  Záručné podmienky

  Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR.  Článok IX.

  Záverečné ustanovenia

  Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 10.10.2015 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.  Článok X.

  Alternatívne riešenie sporov - ARS

  ARS je spôsob riešenia sporov, ktorý sa vzťahuje len na spotrebiteľov – fyzické osoby, ktoré pri nákupe na diaľku nekonajú v rámci svojej obchodnej činnosti, zamestnania alebo povolania. Toto riešenie sporov sa týka len vzťahov medzi spotrebiteľmi a predávajúcimi, ktoré vyplývajú zo spotrebiteľskej zmluvy alebo ktoré súvisia so spotrebiteľskou zmluvou.

  ARS sa vzťahuje len na spory, ktorých hodnota prevyšuje sumu 20 Eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa úhradu nákladov a to jedine úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu a to maximálne do výšky 5 Eur. Iné poplatky okrem ust. § 10 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z nesmie požadovať.

  2. Spotrebiteľ, resp. nakupujúci v prípade, že nie je spokojný so spôsobom ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak má zato, že jeho práva boli porušené obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. ( e – mailom na : reklamacie@mobilonline.sk )

  V prípade, že predajca na túto žiadosť odpovie zamietavo alebo v lehote do 30.tich dní neodpovie, spotrebiteľ má podľa zákona č. 391/2015 Z. z. právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektom ARS.

  Subjektom ARS je SOI alebo súkromná firma, tzv. Oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname vedenom na adrese : http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

  Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie ARS písomne, elektronicky alebo ústne do zápisnice.

  3. Spotrebiteľ môže na návrh na začatie ARS využiť aj platformu RSO ( riešenie sporov online ) dostupnú na : http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm  Posledná aktualizácia: 10.10.2015

   

   
   

  Porovnať - 0 ks

   

   

   

   

    Kód Názov produktu Vaša cena    

   
   
   


   
   
   


  Diamanty slovenského biznisu  SHOP ROKU 2017


   

  Naše predajne

   

  Mapa prevádzok
   
   
      

  Telefonické objednávanie

   

  V pracovné dni
  od 8:00 do 15:00
  Tel.: +421 940 600 100


   
   
   

   

  Reklamácie

   


  E-mail: reklamacie@mobilonline.sk


   

   

      
   
   

   

   

   
   
   
   
   

  Nájdete nás na našich predajniach

  Mapa prevádzok ukáž mapu
   

   

   

  © 2007 - 2017 mobilonline s.r.o. - Všetky práva vyhradené - webdesign Hello MEDIA - Technické riešenie © 2018 CyberSoft s.r.o., cybersoft@cybersoft.cz | Google+ | Facebook | Twitter | Púzdro na mobil | Pánske oblečenie | Pouzdro na mobil | Teletok.hu | GSM súčiastky